วันที่   3   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมใหญ่ 13.00-16.30   - - ขอใช้หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เพื่อประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในคาบที่ 8 วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 14.20 - 15.10 น.  480  นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้