วันที่   25   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องศูนย์เรียนรวม 08.30-12.00   - อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและสารเสพติด  80  นางสาวแคทรียา อินทร์ใจ